Суббота, 21.04.2018, 03:55Приветствую Вас Гость | RSS
Школьный двор
Меню сайта
Праздники Украины
Категории раздела
Українські вірші для дітей [83]
Матеріал до новорічних свят [13]
Матеріали до свята День учителя. [7]
День св. Валентина Свято всіх закоханих. Частушки, сценарії та легенди. [5]
8 березня Сценарії, привітання. [1]
Всяка всячина [58]
Прислів’я та приказки [72]
Український фольклор та народна творчість [4]
Афоризми і "крилаті" вислови [25]
Загадки для дітей [30]
Українські народні пісні [3]
Готуємо уроки разом! [20]
Кредитка
Поиск

Каталог статей


Главная » Статьи » Все на українській мові » Всяка всячина

ЗНО біологія 2009. Вірні відповіді. (Додаються і обговоріються відповіді)
1. Вимерлі організми досліджує наука
А палеонтологія.
Б систематика.

В еволюційне вчення.

Г археологія.

2. Який рівень організації живої матерії
забезпечується взаємодією різних органів, які
об’єднуються у системи органів?
А популяційно-видовий
Б організмовий
В клітинний
Г біогеоценотичний

3. Катіони якого хімічного елемента зумовлюють
блакитне забарвлення крові головоногих молюсків
А Купруму
Б Магнію
В Мангану
Г Феруму

4. Фрагмент кодогенного ланцюга ДНК складаєтьс
нуклеотидів, розташованих у такому порядку:
ГТА ГЦГ ААТ ЦЦГ АГТ АЦА
Визначте склад і послідовність амінокислот у
поліпептидному ланцюзі. (див.
таблицю ”Генетичний код”, подану на останній
сторінці Вашого зошита)
А вал – ала – ліз – про – арг –тре
Б гіс – арг –лей – глі – сер – цис
В глі – лей – фен – гіс – цис – сер
Г фен – про – ала – вал – тре – гіс

5. Яку функцію виконує органела рослинної клітини,
позначена буквою Х?А фотоліз води
Б осморегуляції
В здійснення фототаксисів
Г терморегуляції

6. Біологічно активні речовини, які утворюються в
певних клітинах вищих рослин і грибів
називаються
А фітогормони.
Б антибіотики.
В нейрогормони.
Г вітаміни.

7. Рослинна клітина від тваринної відрізняється
наявністю
А пластид.
Б мітохондрій.
В ядра.
Г комплексу Гольджi.

8. Скільки аутосом і яку статеву хромосому одержує
донька від батька?
А 22 аутосоми та Y-хромосому
Б 22 аутосоми та X-хромосому
В 23 аутосоми та Y-хромосому
Г 23 аутосоми та X-хромосому

9. Яка органела клітини здатна утворювати фрагменти
клітинної мембрани?
А мітохондрія
Б лізосома
В ендоплазматична сітка
Г рибосома

10. У клітині томатів кількість хромосом дорівнює 24.
Спочатку в цій клітині відбувся мейоз, потім три
новоутворені клітини дегенерували, а четверта
відразу ж пройшла три мітотичні поділи без
цитокінезів. Скільки клітинних ядер і скільки
хромосом у кожному з них буде після всіх
перетворень?
А 3 ядра з 24 хромосомами в кожному
Б 4 ядра з 12 хромосомами в кожному
В 6 ядер з 24 хромосомами в кожному
Г 8 ядер з 12 хромосомами в кожному

11. Послідовне перетворення органічних кислот (цикл
Кребса) відбувається в
А матриксі мітохондрій.
Б апараті Гольджі.
В лізосомі.
Г рибосомі

12. Російський вчений Дмитро Йосипович Іванівський у
1892 році довів існування
А бактерій.
Б вірусів.
В грибів.
Г лишайників.

13. Групу прокаріотів називають анаеробними, якщо
вони
А нездатні до фотосинтезу.
Б отримують енергію за рахунок окиснення
органічних речовин.
В використовують енергію хімічних реакцій для
синтезу нових органічних речовин.
Г отримують енергію за рахунок безкисневого
розщеплення органічних речовин.

14. Реакції організму на подразники зовнішнього і
внутрішнього середовища, які відбуваються за
участю нервової системи, це –
А рефлекси.
Б нервові імпульси.
В імунітет.
Г таксиси.

15. В одній пробірці міститься розчин кухонної солі, а в
другій – розчин цукру. До кожної пробірки додали
однаковий реагент. У першій жодних змін не
відбулось, а в другій почався процес з виділенням
вуглекислого газу. Що було додано у пробірки?
А шлунковий сік
Б слину
В дріжджі
Г молочнокислі бактерії

16. Яку речовину, що використовують як індикатор в
хімії, добувають із лишайників?
А метилоранж
Б лакмус
В фенолфталеїн
Г метиленовий синій

17. Розгляньте рисунок клітин спірогіри і вкажіть, яку
складову клітини позначено буквою Х.


А хлоропласт
Б вакуолю
В ядро
Г цитоплазму

18. У якому органі хвоща польового відбувається
процес фотосинтезу?
А листку спороносного пагона
Б стеблі
В листку вегетативного пагона
Г стробілі

19. У більшості хвойних рослин листки набули форми
голок. У зв’язку з чим виникло це пристосування?
А для забезпечення майже повного припинення
випаровування вологи

Б для кращого захисту від рослиноїдних тварин
В через високу внутрішньовидову конкуренцію
Г для запобігання обламуванню гілок під час
снігопадів

20. Характерними ознаками більшості однодольних
рослин є
А паралельне жилкування листків і дві сім’ядол
в насінині.
Б мичкувата коренева система та паралельне
жилкування листків.

В розвинутий головний корінь і сітчасте
жилкування листків.
Г стрижнева коренева система й одна сім’ядоля
в насінині.

21. Яка тканина розташована в зоні поділу кореня?
А механічна
Б твірна
В покривна
Г провідна

22. Розгляньте малюнки й установіть, на якому з них
зображено лійкоподібні квітки. (В)


23. Видозмінами листка є:
А бульбокорені жоржини, бульби топінамбура.
Б вусики огірка, колючки глоду.
В вуса суниці, кореневище купини.
Г лусочки цибулі, вусики гороху.

24. У представників типу Найпростіші реакції на будь
які подразнення проявляються у вигляді
А тропізмів.
Б настій.
В рефлексів.
Г таксисів.

25. Який мутуалістичний організм живе у травному
каналі травоїдних ссавців?
А інфузорія
Б евглена
В плазмодій
Г амеба

26. У якої серед зазначених тварин найдовший
кишечник?
А козулі
Б лисиці
В куниці
Г ведмедя

27. Які з поданих нижче клітин розташовані
зовнішньому шарі тіла гідри?
1 залозисті
2 проміжні
3 епітеліально-м'язові
4 жалкі

5 травні
Укажіть правильну комбінацію.

А 1, 2, 4
Б 2, 4, 5
В 1, 3, 5
Г 2, 3, 4

28. За допомогою якого органа кісткові риби можуть
змінювати глибину занурення?
А зябрових тичинок
Б плавального міхура
В спинного плавця
Г бічної лінії

29. Яка адаптивна риса будови тіла птаха пов’язана з
пристосуванням до польоту?
А чотирикамерне серце
Б порожнисті кістки
В два кола кровообігу
Г шкірні перетинки між пальцями

30. Лише у сенсорних системах ссавців наявна
А вушна раковина.
Б третя повіка.
В барабанна перетинка.
Г нюхова капсула.

31. Розгляньте рисунки. Визначте, на якому з них
зображено хрящову тканину. (А)

32. Яка кістка входить до складу передпліччя?
А велика гомілкова
Б плечова
В ліктьова
Г лопатка

"...Передпліччя складається з двох кісток: ліктьової та променевої..."

Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія
людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних
закладів −К.: Генеза, 2004 § 16
Ст.53, останній абзац.

33. Яким шляхом проходить нервовий імпульс в організмі?
А дендрит → синапс → тіло нейрона → аксон
Б аксон → тіло нейрона → дендрит → синапс
В дендрит → тіло нейрона → аксон → синапс
Г аксон → дендрит → синапс → тіло нейрона

Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія
людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних
закладів −К.: Генеза, 2004 § 9


34. Яку першу допомогу потрібно надати людині, яку
вкусила отруйна змія?
А прикласти до місця укусу лід або холодний предмет
Б тимчасово накласти джгут вище місця укусу
В накласти джгут нижче місця укусу
Г дати знеболювальний препарат

На мою думку, щоб отрута повільніше діяла та розповсюджувалась організмом потрібно прикласти холод, а абсурдним мені здається накладання джугу вище місця укусу змії тому, що так можна викликати некроз тканин. А також мене цікавить те питання на який параграф вказується в примітці до тесту з біології на порталі тестування:"§34 ГОЛОСОВИЙ АПАРАТ І МОВА "?

Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія
людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних
закладів −К.: Генеза, 2004 § 34

35. Збільшення частоти дихання під час фізичного
навантаження зумовлено
А підвищенням концентрації О2 у крові.
Б звуженням кровоносних судин.
В підвищенням концентрації СО2 у крові.
Г розширенням кровоносних судин.


Використовуючи посилання на літературу в § 36, на сторінці 119, в 3 абзаці вказано: "Якщо концентрація СО2 у крові збільшується, у дихальному центрі посилюється збудження і збільшується частота нервових імпульсів, що надходять до дихальних м’язів. Унаслідок чого частота й глибина дихальних рухів теж збільшується. "

Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія
людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних
закладів −К.: Генеза, 2004 § 36

36. Яка складова шлункового соку знезаражує їжу та
активує ферменти?
А пепсиноген
Б хлоридна кислота
В ліпаза
Г слиз

37. Загальною функцією для надниркових залоз,
підшлункової залози і печінки людини є
А регуляція швидкості обміну речовин.
Б синтез сечовини та сечової кислоти.
В розщеплення жирів.
Г участь у регуляції рівня глюкози у крові.

38. Утворенню вітаміну D в організмі сприяє
А уживання продуктів рослинного походження.
Б уживання риб’ячого жиру.
В ультрафіолетове випромінювання.
Г інфрачервоне випромінювання.

Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія
людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних
закладів −К.: Генеза, 2004 §50

Сторінка 157, таблиця вітамінів, стовпчик Харчові продукти що містять вітаміни, рядк D:"Утворюється у шкірі під впливом ультрафіолетових променів сонця."


39. У хлопчика І група крові (за системою АВ0), у його
матері – ІІ, а в батька – ІІІ. Яка ймовірність того, що
сестра буде мати таку ж групу крові, як і брат?
А 1/16 або 6,25%
Б 1/8 або 12,5%
В 1/4 або 25%
Г 1/2 або 50%

40. Голландський учений Г. де Фріз помітив наявність
різних форм рослини енотери. Він дослідив, що
каріотип нормальної форми складається з 14
хромосом, а гігантської – 28. Поява гігантської
форми є результатом
А геномної мутації.
Б модифікаційної мінливості.
В генної мутації.
Г хромосомної мутації.

41. Яку роль відіграє личинка в житті коралових
поліпів, двостулкових молюсків?
А підсилює внутрішньовидову конкуренцію
Б забезпечує розселення
В прискорює розвиток
Г сприяє формуванню тканин та органів
дорослої особини

42. Унаслідок дії яких променів підвищується
температура тіла змій, ящірок і комах?
А ультрафіолетових
Б інфрачервоних
В видимих
Г α-променів

43. Які адаптивні біологічні ритми впливають на зміну
забарвлення ваблячого краба?
А добові
Б припливно-відпливні
В сезонні
Г річні

44. Яку властивість біогеоценозу можна встановити,
спостерігаючи вплив популяції хижаків на
популяцію здобичі?
А цілісність
Б самовідтворення
В стійкість
Г саморегуляцію

45. Який абіотичний фактор обмежує поширення життя в океані, проте, як правило, не обмежує його поширення на суходолі?

А наявність мінеральних речовин

Б освітленість

В атмосферний азот

Г в’язкість води

46. Утворення рослинами вуглеводів є результатом процесу

А дихання.

Б транспортування.

В фотосинтезу.

Г мінералізації.

47. Поклади якої корисної копалини утворилися, зокрема, вимерлими Папоротеподібними?

А залізної руди

Б кам’яного вугілля

В вапняку

Г торфу

48. Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте площу (м2) відповідного біогеоценозу, на якій може прогодуватися лев масою 150 кг (ланцюг живлення: трав'янисті рослини → парнокопитні → лев). Біомаса рослинності савани становить 750 г/м2.

А 1 500

Б 2 000

В 15 000

Г 20 000

49. Визначте правильну послідовність появи організміву первинній сукцесії.

А мохи → лишайники → трав’янисті рослини

Б трав'янисті рослини → лишайники → мохи

В лишайники → мохи → трав’янисті рослини

Г трав’янисті рослини → мохи → лишайники

50. Ароморфозом є

А поява яскравих квіток у комахозапильних рослин.

Б виникнення захисного забарвлення.

В поява матки у ссавців.

Г поява шкірно-легеневого дихання в земноводних.

Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 § 49

51. Установіть відповідність між наведеними прикладами структур та рівнями їхньої організації.

1. листяний ліс (Д)

2. конвалія травнева(Г)

3. хлорофіл (А)

4. листок (В)

А молекулярний

Б клітинний

В органний

Г організмовий

Д біогеоценотичний

52. Установіть відповідність між органелами, зображеними на рисунках, і функціями, які вони виконують.

А синтез білків (3)

Б синтез АТФ (1)

В здійснення фотосинтезу (4)

Г регуляція внутрішньоклітинного тиску

Д дозрівання, розподіл і транспортування синтезованих речовин (2)

53. Установіть відповідність між органами, зображеними на рисунках, і системами, до яких вони належать.

А сенсорна (3)

Б кровоносна

В опорно-рухова (1)

Г видільна (2)

Д ендокринна (4)

54. Установіть відповідність між назвою плоду та його зображенням.

1 яблуко (Д)

2 біб (Г)

3 стручок (А)

4 ягода (Б)

В - кістянка (для довідки).

55. У дурману пурпурове забарвлення квіток (C) домінує над білим (c), а колючі коробочки (D) – над гладенькими (d). Установіть відповідність між схемою схрещування рослин дурману та ймовірним співвідношенням фенотипів потомства.

1 Ccdd × Ccdd Б 3 : 1

2 CcDd × ccdd Д 1 : 1: 1 : 1

3 CcDd × CcDd А 9 : 3 : 3 : 1

4 Ccdd × ccdd В 1 : 1

Г 1 : 2 : 1

Поясненя до 3 СсDd x CcDdВ

Використовуючи решітку пенета та параграфи підручника:

"Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004 § 9-10",

хочу зазначи той факт що в нас 9 частин нащадків(ССDD, CCDd, CcDd, CcDd) буде пурпурове колюче, 3 частини(CCdd, Ссdd) - пурпупове гладеньке, 3 частини (ссDD, ccDd) - біле колюче, 1 частини (aaDD) - біле гладеньке.

56. Установіть відповідність між організмом і трофічним рівнем екологічної піраміди, на якому він знаходиться.

1 вуж Г консумент ІІІ порядку

2 самець комара Б консумент І порядку

3 сокіл Д консумент IV порядку

4 жаба В консумент ІІ порядку

А продуцент

57. До кожного типу органів доберіть приклад, який його ілюструє.

1 рудименти В тазові кістки дельфіна

2 атавізми Д багатососковість у людини

3 аналогічні органи Г зябра риби та зябра рака

4 гомологічні органи Б верхня кінцівка людини та передня кінцівка коня

А забарвлення у клопа-солдатика

58. Установіть послідовність проходження нервового імпульсу в зоровому аналізаторі. 

1)В колбочки

2)А біполярні клітини

3)Г зоровий нерв

4)Б потилична частка кори великих півкуль

59. Визначте послідовність етапів обміну жирів. 

1)Г емульгація жирів за допомогою жовчі

2)Б розщеплення жирів до гліцерину та жирних кислот 

3)В всмоктування речовин у лімфатичні капіляри 

4)А утворення жирової тканини сальника 

60. Установіть послідовність стадій життєвого циклу колорадського жука.Источник: http://svitschool.at.ua/publ/10-1-0-85
Категория: Всяка всячина | Добавил: ZZolotko (21.07.2009)
Просмотров: 1158 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
SiteHeart
загрузка...
загрузка...
Друзья сайта

   Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0